Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Szavatosság

Általános ismeretanyagként összeírtuk a legfontosabb információkat a témakörben. Pontosabban a kérdéskört az ÁSZF taglalja.

 

Kellékszavatosság

Amennyiben a Dogzilla hibásan teljesít úgy a vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Itt alapvetően arról van szó, hogy ha a termék hibás volt már az átvételkor, akkor az semmi esetre sem lehet a vásárló hibája, ezért fontos a csomag átvételekor annak sértetlenségének - és a termék sértetlenségének - ellenőrzése. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Dogzilla számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos árleszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Dogzillával. Vásárló közvetlenül a Dogzillával szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Dogzillától vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). 

 

Termékszavatosság

Amennyiben a termék hibás, úgy a Vásárlónak lehetősége van a kellékszavatosság helyett termékszavatossági igényt érvényesíteni. Nem érvényesíthető viszont mindkettő vagy párhuzamosan mindkettő. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben is érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Jótállás

A Dogzilla nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna. A Honlapon találhatóak és rendelhetőek olyan termékek, amelyekre a Dogzilla garanciát vállal és ezen termékekhez jótállási jegyet is mellékel.

A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

 

Szavatossági igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Vásárló a Dogzilla Kapcsolat menüpontban feltüntetett elérhetőségeken érvényesítheti, terjesztheti elő.